11 Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου

12 Ιουλίου, 2021 14:22

Live Streaming: https://youtu.be/bpfynLHhYuc

        Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, σας  προσκαλούμε τη Δευτέρα 12η τρέχοντος μηνός Ιουλίου 2021 και ώρα 15.00 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη,  για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους
  2. Λήψη απόφασης περί αγοράς, ανταλλαγής και μίσθωσης οικοπέδων για δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων
  3. Συγκρότηση επιτροπής για την τροποποίηση Κανονισμού Κυκλοφορίας (Αστυνομική Διάταξη) και διερεύνηση για δημιουργία χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων στο λιμάνι της Σκάλας
  4. Λήψη απόφασης επί πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης
  5. Έγκριση πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ
  6. Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων 

Ο Πρόεδρος
 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ