Διακήρυξη Διαγωνισμού Καθαριότητας 2018

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Ο Αντιδήμαρχος Πάτμου, σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 203/2017 απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της
υπηρεσίας «Καθαριότητα εξωτερικών χώρων Πάτμου και υπηρεσίες ανακύκλωσης» για χρονικό
διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης (2018-2019), συνολικού προϋπολογισμού
226.495,14 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% (CPV: 90610000-6), με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη
προσφορά), και καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στην 7484/5-12-2017Διακήρυξη.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.6277.0001 του προϋπολογισμού
έτους 2017 του Δήμου Πάτμου και τον αντίστοιχο ΚΑΕ των προϋπολογισμών των ετών 2018 και
2019 αφού συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες προβλέψεις στους υπό κατάρτιση προϋπολογισμούς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr -Α/Α
συστήματος πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ: 50331
-Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15.12.2017.
-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29.12.2017 και ώρα: 12:00.
-Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 04.01.2017 και ώρα 09.00 μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης και
ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τρία ευρώ και δεκαπέντε λεπτών –
3.653,15 € – και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή άλλου φορέα που έχει δικαίωμα
έκδοσης εγγυητικών επιστολών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση
και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη
γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4
του ν. 3886/2010 (Α΄/147).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης, αλλά και όλων των
λεπτομερειών του Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α συστήματος
50331), στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Πάτμου
www.patmos.gr (στο μενού ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ).
Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
τον Δήμο Πάτμου (Τηλ. 2247360311, Fax. 2247360312, Χώρα Πάτμου, αρμόδιος υπάλληλος
Μανώλης Πέντες, email: manolis.pentes@1474.syzefxis.gov.gr).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κοκκώνης Ελευθέριος

Ληψη Αρχείων : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2018 με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Περίληψη διακήρυξης για δημοπράτηση τμημάτων παραλιών 2017

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Προκηρύσσει την δια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, δημοπρασία, φανερή και προφορική για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος,

Δημοσιεύματα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΟΤΑ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΟΤΑ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ   Από τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου ανακοινώνεται ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2017 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της

Διακηρύξεις

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθεια υγρών καυσίµων για το έτος 2016»,

Ο Αντιδήµαρχος Πάτµου, έχοντας υπόψη την 68/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διακηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί