14ο Πρακτικό Συνεδρίασης ΔΣ

         Σας προσκαλούμε την 24η   του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει  για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ»
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ»
 3. Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 4. Ορισμός μελών Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας
 5. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2119/1993 «Περί Μητρώων Αρρένων»
 6. Ορισμός μελών Επιτροπής Αδελφοποιήσεων
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αισθητικής Αναβάθμισης
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας
 10. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αχρήστων αντικειμένων του Δήμου Πάτμου
 11. Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81 (επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων) (με ισχύ μέχρι τέλος του 2019)
 12. Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 (επιτροπή εκτίμησης ακινήτων) (με ισχύ μέχρι τέλος του 2019)
 13. Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών (με ισχύ μέχρι τέλος του 2019)
 14. Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων σχετικά με θέματα ύδρευσης-αποχέτευσης
 15. Επιτροπή καταμέτρησης χρημάτων από τη λειτουργία των 3 μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού
 16. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας
 17. Ορισμός μέλους στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας
 18. Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση της πράξης: «Επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης αποχέτευσης Γροίκου Νήσου Πάτμου».

 

 

Ο Πρόεδρος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΛΟΥΚΑΣ

Δείτε και αυτό

Προσκλήσεις Δ.Σ. 2019

13o Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα στη Χώρα Πάτμου την 8η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πρωινή, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού

Γραφείο Τύπου

16 Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Σας προσκαλούμε την 22 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε