ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 28-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Πάτμος, 21 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                              Αριθμ. Πρωτ: 5779
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500 ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου

Φάξ: (22473) 60319
Email:info@patmos.gov.gr

Σας προσκαλούμε την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:
1.- Ενημέρωση Δημάρχου.
2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος».
3.- Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 168/2017 απόφασης του Δ.Σ με θέμα: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους» και λήψη νέας.
4.- Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη φόρων τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2018.
5.- Λήψη απόφασης περί κατηγοριοποίησης των δημοτικών γηπέδων Πάτμου σύμφωνα με το Ν. 4479/2016.
6.- Περί συμμετοχής του Δήμου Πάτμου σε τουριστικές Εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων.
7.- Έγκριση παραγωγής προωθητικού υλικού Δήμου Πάτμου.
8.- Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω διπλής καταχώρησης.
9.- Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Υπηρεσιών.
Ο Πρόεδρος
ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Με εντολή Δημάρχου

Ελισσαίου Ελένη

Δείτε και αυτό

Χρήσιμα

Ηλεκτρονικές Εφημερίδες

Links Ηλεκτρονικών Εφημερίδων:

Χρήσιμα

Αιμοδοσία Μάιος 2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΤΜΟΥ  «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ 5 & ΚΥΡΙΑΚΗ 6 MAΪOY 2018   ΣΤΟ ΠΑΤΜΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ 09.30   ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!!!!!!!!!   ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ