Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,   30 Δεκεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7780

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                             Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο: (22473) 60306                                       Ενταύθα

Φάξ: (22473) 60319

Email:info@patmos.gov.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                                                                                                          

  Σας προσκαλούμε την 5η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.- Ενημέρωση Δημάρχου.

2.- Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41€.

3.-Ορισμός επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 (επιτροπή εκτίμησης ακινήτων).

4.-Ορισμός επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81 (επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων).

5.- Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.

6.-  Εξουσιοδότηση Δ.Σ μετά του αναπληρωτή του για την υπογραφή ως διατάκτης των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση δαπανών.

7.- Έγκριση πληρωμής λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου & Αντιδημάρχου για το έτος 2017.

8.- Προγραμματισμός προσλήψεων  τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα

9.- Αποδοχή δωρεάς

 

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Πάτμος, 1 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                    Αριθμ.Πρωτ: 5333
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500       ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού
Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                 Συμβουλίου Πάτμου
Φάξ: (22473) 60319                                       Ε ν τα ύ θ α
Email:info@patmos.gov.gr

Σας προσκαλούμε την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1.- Έγκριση τροποποίησης σχεδίου μισθωτηρίου συμβολαίου ΚΑΜΠΙΝΓΚ

2.- Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας: «Μηχανογραφική Υποστήριξη Δήμου Πάτμου»

3.- Λήψη απόφασης επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α Ν. Πάτμου»

4.- Έγκριση 7ου Α.Π.Ε του έργου: «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α Ν. Πάτμου»

5.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση πλατειών-οδών» Δήμου Πάτμου

6- Έγκριση διαγραφής οφειλής προστίμου ΚΟΚ

Ο Πρόεδρος

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Attachments