Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28-02-2017

  Σας προσκαλούμε την 28η του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

1.- Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.

2.-  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού: α)ανταποδοτικού χαρακτήρα και β)Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

3.-  Έγκριση οικονομικών απολογισμών του Δήμου Πάτμου για τα έτη 2002-2003.

4.- Λήψη απόφασης επί της εξωδίκου όχλησης- διαμαρτυρίας- καταγγελίας- πρόσκλησης του Δημητρίου Κωνσταντινίδη

5.- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την προσυπογραφή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά» που συντονίζει το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ.

6.-  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αρχιτεκτονικός φωτισμός κτιρίων Πάτμου».

7.- Έγκριση λύσης σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Δήμου Πάτμου».

8.- Λήψη απόφασης επί παράτασης της προμήθειας καμπίνων (αποδυτήρια) για τις παραλίες του Δήμου.

9.- Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πάτμου.

10.- Αντικατάσταση μελών Σχολικών Επιτροπών

11.- Αίτηση Λοπέζ Ιωσηφίνας περί διακοπής μίσθωσης περιπτέρου στο Γροίκο.

12.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 236/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αντικατάσταση Πρόεδρου και ανασύσταση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής».

13.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ