Πρόσληψη Καθαριστριών / στων για το Σχολικό Έτος 2017 – 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΧΩΡΑΣ, ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ & ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ-ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ

Οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάτμου, έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την τροπολογία με αριθμό 802/171/5-9-2013 Τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, Εσωτερικών, και Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων για καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας σε όλη τη χώρα».
3. Την με αριθμ. 139696/Δ4/01-10-2013 Απόφαση του Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Ορισμός του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ως αρμόδιου φορέα για τη σύναψη των συμβάσεων Μίσθωσης έργου με καθαριστές /στριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας σε όλη την επικράτεια”.
4. Την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016
5. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του 4452/2017
6. Τις αριθμ. 3 & 8/2017 Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 4 καθαρίστριες / καθαριστές για την έγκαιρη αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας:
α) του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Χώρας Πάτμου
β) του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Σκάλας Πάτμου
γ) του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Κάμπου Πάτμου
δ) του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου ΕΠΑΛ Πάτμου
για το σχολικό έτος 2017-2018.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου
καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή να έχουν άδεια παραμονής και εργασίας σε ισχύ.
3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
4. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
5. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πάτμου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.
6. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Η κατάταξη των υποψηφίων θα επικυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, των Διευθυντών του Σχολικού συγκροτήματος και των ενδιαφερομένων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.
5. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.
6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
7. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
8. Απολυτήριο δημοτικού σχολείου, γυμνασίου η οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο βαθμίδας εκπαίδευσης.
9. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.
10. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
11. Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α.
12. Αριθμός τηλεφώνου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο κτίριο του Δήμου και στο Γραφείο της υπαλλήλου του Δήμου κ. Γρυλλάκη Σώζουσας, τηλ. 2247.3.60302, από την Τρίτη 29-08-2017 έως την Παρασκευή 01-09-2017 στις 12:00 π.μ. Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως και την 30-06-2018 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάτμου, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην είσοδο του Σχολικού Συγκροτήματος, στο ΚΕΠ, στο κτίριο του Δήμου και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λήψη αρχείου (pdf) :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2017-2018

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Δελτίο τύπου για την κοινωφελή εργασία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έναρξη Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» Ξεκίνησε την 1/8/2018 και ώρα 14:00 και λήγει

Διακηρύξεις

Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στον Κάμπο Πάτμου

Προκηρύχτηκε από τον Δήμο Πάτμου ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου που θα εκτελέσει τo έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΠΑΤΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 132.432,00€, με ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός

Γραφείο Τύπου

Ανακοίνωση για πρόσκληση προσωπικού διάρκειας 2 μηνών

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πάτμος  10 Ιουλίου 2018 NΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                   ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Aριθ.πρωτ: 4529 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης