Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,   1  Σεπτεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 5271

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο και

τα Μέλη του  Δημοτικού   Συμβουλίου Πάτμου

Ε ν τα ύ θ α

 

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου

Τηλ.:2247360306

Φάξ:2247360319                                                                                                                                                          Email:info@patmos.gov.gr

                                                                              

 

    Σας προσκαλούμε την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.

 

2.-  Λήψη απόφασης επί της Έκθεσης Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στη θέση «Δεξαμενές- Κάμπος» της νήσου Πάτμου.

 

3.- Λήψη διαπιστωτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ, σε εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31-7-2017).

 

4- Λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης της αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας υποστήριξης για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού σχεδίου των Ο.ΤΑ σε εξωτερικό συνεργάτη.

 

5.-Έγκριση ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή.

 

6.- Αποδοχή δωρεάς.

 

7.- Συγκρότηση Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πάτμου».

 

8.- Έγκριση διαγραφής οφειλής λόγω διπλοεγγραφής.

 

9.- Αίτηση Τσίγκρα Ηλία περί λύσης μίσθωσης.

 

10.- Αίτηση Καμίτση Ιωάννη του Εμμ. περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφασης του Δ.Σ.

 

11.- Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.

 

12.- Έγκριση παράθεσης δείπνου.

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Δημάρχου

 

 

Ελισσαίου Ελένη

Δείτε και αυτό

Δημοσιεύματα

Δελτίο Τύπου

Το στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ. Villebrord Sluijters επισκέφθηκε τον χώρο ανακύκλωσης στον Χ.Υ.Τ.Α. της Πάτμου και εξέφρασε την ικανοποίηση του για τον τρόπο με

H Πάτμος

Συνεδρίαση Δ.Σ. για την έγκριση του Ισολογισμού.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  21 Σεπτεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 5778 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ           Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Διακηρύξεις

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας τριών (3) μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών Ο Δήμαρχος Πάτμου έχοντας υπόψη: 1] Τις