Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 29 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 4829

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

 

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                                     Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο:(22473) 60306                                                    Ε ν τα ύ θ α

Φάξ: (22473) 60319

Email:info@patmos.gov.gr

 

 

  Σας προσκαλούμε  την τρέχοντος μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για την συζήτηση των  κάτωθι  θεμάτων :

 

1.-  Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης

2.- Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της Υπηρεσίας «Λειτουργία μονάδων διύλισης και αφαλάτωσης νερού Δήμου Πάτμου για το έτος 2015»

 

3.-Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 106/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της μελέτης  της υπηρεσίας «Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων και ανακύκλωσης Δήμου Πάτμου για τη διετία 2016-2018»

 

4.- Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο:

     «Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης-απορροής ομβρίων υδάτων οικισμού Σκάλας Πάτμου»

5.-  Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης & διαπλάτυνση τμήματος της δημοτικής οδού “Χοχλακάς- Βλαχοχώρι” στη ΣκάλαΠάτμου»

 

6.- Έγκριση Οριστικής μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του «Δικτύου Ύδρευσης Σκάλας Πάτμου» στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του έργου : «Ύδρευση-Αποχέτευση Δήμου Πάτμου»

7.- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δήμου Πάτμου 2ου τριμήνου 2016

8.- Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου»

 

 

  Τα παραπάνω θέματα είναι κατεπείγοντα διότι για του παρακάτω λόγους:

  • Το 2ο  θέμα διότι λόγω της ανομβρίας του τελευταίου χειμώνα έχει κατέβει η στάθμη του φράγματος με αποτελέσματα η είσοδος του νερού να συνοδεύεται με μεγάλη πυκνότητα άμμου και έτσι  να δυσχεραίνεται η λειτουργία των φίλτρων και να απαιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκων για την παραγωγή πόσιμου νερού. Επείγει το Δ.Σ να αποφασίσει την τροποποίηση της σύμβασης της εν λόγω υπηρεσίας.
  • Το 3ο θέμα διότι ο διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας ««Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων και ανακύκλωσης Δήμου Πάτμου για τη διετία 2016-2018» απέβη άγονος και η Οικονομική Επιτροπή παρέπεμψε το θέμα λόγω της σοβαρότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της μελέτης και στη συνέχεια των όρων του διαγωνισμού ώστε άμεσα ο Δήμος να προβεί άμεσα στην επαναδημοπράτηση της υπηρεσίας.
  • Το 4ο θέμα διότι το Δ.Σ πρέπει άμεσα να εγκρίνει τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου:

            «Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης-απορροής ομβρίων υδάτων οικισμού Σκάλας Πάτμου»

  • Το 5ο & 6ο θέμα διότι πρέπει άμεσα το Δ.Σ να εγκρίνει τις μελέτες των αναφερομένων έργων για να προχωρήσει στη διαδικασία εκτέλεσης αυτών τα οποία είναι αναγκαία για το νησί μας.
  • Το 7ο θέμα διότι σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 η τριμηνιαία έκθεση εσόδων εξόδων υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου.
  • Το 8ο θέμα διότι χρήζει άμεσης έγκρισης η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την εκπλήρωση οικονομικών του υποχρεώσεων.

 

 

Ο  Πρόεδρος

                                                                         Γαμπιέρης Αντώνιος

 

 

Δείτε και αυτό

Προσκλήσεις Δ.Σ. 2018

Πρόσκληση για Δ.Σ. 19-03-2018

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 15 Μαρτίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 1892 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ       Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη

Δημοσιεύματα

Συμμετοχή της Πάτμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Philoxenia 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Πάτμος, 29 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ. :7722 Δ/νση : Χώρα, Πάτμος 85500            

Δήμος Πάτμου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ

Ο Δήμος Πάτμου για την ασφάλεια των πολιτών που αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας, απέκτησε τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να τοποθετήσει προστατευτικές μπάρες κατά μήκος των οδών που οδηγούν από τη