Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο στις 24-04-2017

 

 

 

 Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                Πάτμος 20 Απριλίου 2017
Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου             Αριθ.Πρωτ.: 1875
 Τηλέφωνο: (22473) 60306                  ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και
 Φάξ: (22473) 60319                                   τα Μέλη του  Δημοτικού
e-mail:info@patmos.gov.gr                         Συμβουλίου Πάτμου
                                                                          Ε ν τα ύ θ α

Σας προσκαλούμε την  24η του μηνός  Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.- Αποτύπωση των ορίων του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010 για τη νήσο Πάτμο.

2.- Έγκριση εξόφλησης υπολοίπου ποσού του 14ου λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α Ν. Πάτμου».

3.- Έγκριση πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ.

4.-  Αίτηση Γραμματικού Ουρανίας περί λύσης σύμβασης μίσθωσης.

5.-  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤ