Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για τις Υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων που διαχειρίζεται το Πνευματικό Κέντρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για τις

Υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων που διαχειρίζεται το Πνευματικό Κέντρο

(CPV: 90911200-8)

 

Η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που διαθέτει τις ζητούμενες προϋποθέσεις να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που διαχειρίζεται το Πνευματικό Κέντρο Πάτμου.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για πέντε μήνες και προβλέπει απασχόληση ενός ατόμου για 20 ώρες εβδομαδιαίως.

Ο ενδεικτικό προϋπολογισμός των υπηρεσιών είναι 4.378,76 € προ ΦΠΑ 24% ήτοι 5.429,66 € με τον ΦΠΑ.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων.

Μαζί με την οικονομική προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:

  • Φορολογική ενημερότητα.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης:

α) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο, υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του προσωπικού του καθώς και του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ο ίδιος ασφαλισμένος.

β) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να προσκομίσει 1) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους η εταιρεία οφείλει να καταβάλει εισφορές 2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό που απασχολεί  3) Ασφαλιστικές ενημερότητες από τους λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους η εταιρεία οφείλει να καταβάλει εισφορές

  • Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αναλυτικής εκπροσώπησης της εταιρείας, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός 30 ημερών πριν την υποβολή του.
  • Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο θα προκύπτει η άσκηση δραστηριότητας καθαρισμού κτιρίων.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του επαγγελματία ή εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν υφίστανται για την επιχείρηση οι λόγοι αποκλεισμού, από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντος οικονομικού φορέα πράξεις επιβολής προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με τις περιπτώσεις 1 και 5 της παρ. Α του άρθρου 39 του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.2017 τεύχος A’)
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν 3863/2010 (όπως αριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013).

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο Πνευματικό Κέντρο (Δημαρχείο Πάτμου) μέχρι την Τρίτη, 13/8/2019.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαύρου Νομική

 

 

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την βελτίωση λειτουργικότητας γηπέδου 5Χ5 στη Σκάλα Πάτμου.

Ο Δήμος Πάτμου Διακηρύσσει Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με προϋπόθεση το προσφερόμενο σύστημα να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την βελτίωση λειτουργικότητας

Διακηρύξεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (Νο3) στη Δημοτική Αγορά Σκάλας Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 2α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα

Διακηρύξεις

Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                      Πάτμος  7 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                  Αριθμ Πρωτ: 483   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Δήμο Πάτμου ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για