Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 19-01-2016

  Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

1.- Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή έργων άνω του ποσού των 5.869,41€.

2.-Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41€.

3.-Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.

4.-Ορισμός επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 (επιτροπή εκτίμησης ακινήτων).

5.-Ορισμός επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81 (επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων).

6.- Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.

7.-  Εξουσιοδότηση Δ.Σ μετά του αναπληρωτή του για την υπογραφή ως διατάκτης των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση δαπανών.

8.-Επικύρωση πρακτικών εκλογής υπαλλήλων σε επιτροπές.

9.- Έγκριση πληρωμής λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου & Αντιδημάρχου για το έτος 2016.

10.- Συγκρότηση Επιτροπής για λήψη κανονιστικής απόφασης διάθεσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πάτμου

11.-Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού καταστήματος.

12.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Αρκιών»

13.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου».

14.- Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014  του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου».

15.- Περί μη επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Πάτμου.

16.- Επικαιροποίηση της αριθμ. 360/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αίτηση Κοκκώνη- Μαμαρέλη Μαρίας»

17.- Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων.

18.- Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος.

19.- Ενημέρωση Δημάρχου

Ο Πρόεδρος

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 7/11/2016

  Σας προσκαλούμε την 7η   του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ (28-07-2016)

Σας προσκαλούμε την 28η   του μηνός Ιουλίου  του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη

Δραστηριότητες

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  16 Νοεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 6947 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ     Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη