Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε την 9η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1.- Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συντηρήσεις- Επισκευές σχολικών κτιρίων».

2.- Ακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια Συνδυασμένου Συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού Συστήματος στη νήσο Μαράθι.

3.- Λήψη απόφασης περί ένταξης του Δήμου Πάτμου στο Πρόγραμμα της αστικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «HOREgenesis».

4.- Έγκριση οικονομικών απολογισμών του Δήμου Πάτμου για τα έτη 2002-2003.

5.- Συγκρότηση Επιτροπής για την εξεύρεση χώρων στάθμευσης στους οικισμούς Σκάλας & Χώρας.

6.- Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

7.- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάτμου σε τουριστικές Εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων.

8.- Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Πλατειών και Οδών Χώρας- Σκάλας- Κάμπου».

9.- Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των Έργων: α) «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α Ν.Πάτμου» και β)Αντιστήριξη Εδάφους Δημοτικής Έκτασης στην περιοχή Χώρα της Πάτμου»

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων (Απόφ. Δημαρχ. 282)

Απόφαση Αριθμ.  282 Ο Δήμαρχος Πάτμου Έχοντας υπόψη: Tο άρθρο 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου

H Πάτμος

Coesima

Όλες τους πόλεις με μακρόχρονη ιστορία, υποδέχονται συνολικά 20 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των επισκεπτών τους, να καθορίσουν τους τρόπους διευκόλυνσης

Δήμος Πάτμου