Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Αντιδήμαρχος Πάτμου, διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού 58.720,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός κατανέμεται σε δύο τμήματα: Υγρά καύσιμα με προϋπολογισμό 54.220,00 € και λιπαντικά με προϋπολογισμό 4.500,00 € με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο δημοτικό κατάστημα. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας για μία εκ των δύο ή και για τις δύο ομάδες προϊόντων. Ειδικά για τα καύσιμα απαιτείται η λειτουργία πρατηρίου καυσίμων με συμβατικές αντλίες στο νησί της Πάτμου. Η διακήρυξη με τα παραρτήματα της έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.patmos.gr/Δήμος Πάτμου/διακηρύξεις και στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και η δαπάνη δημοσίευσης σε μία εφημερίδα του νομού βαρύνει τον ανάδοχο. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2247360311, fax: 2247360312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Μανώλης Πέντες, ηλεκτρ. δ/νση: manolis.pentes@1474.syzefxis.gov.gr 

Ο Αντιδήμαρχος

Κοκκώνης Ελευθέριος

Λήψη Αρχείων :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
Περίληψη διακήρυξης 2019  (pdf)

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη μίσθωση αποθήκης στο ισόγειο του παλιού Γυμνάσιου Σκάλας.

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός επαναληπτικός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Επιτροπής (που

H Πάτμος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                      Πάτμος  24 Ιανουαρίου 2018 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                  Αριθμ Πρωτ:474   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενημερώνουμε τους πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ( ΚΕΑ) ότι

Δήμος Πάτμου

Δελτίο τύπου για την κοινωφελή εργασία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έναρξη Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» Ξεκίνησε την 1/8/2018 και ώρα 14:00 και λήγει