Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Αντιδήμαρχος Πάτμου, διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού 58.720,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός κατανέμεται σε δύο τμήματα: Υγρά καύσιμα με προϋπολογισμό 54.220,00 € και λιπαντικά με προϋπολογισμό 4.500,00 € με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο δημοτικό κατάστημα. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας για μία εκ των δύο ή και για τις δύο ομάδες προϊόντων. Ειδικά για τα καύσιμα απαιτείται η λειτουργία πρατηρίου καυσίμων με συμβατικές αντλίες στο νησί της Πάτμου. Η διακήρυξη με τα παραρτήματα της έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.patmos.gr/Δήμος Πάτμου/διακηρύξεις και στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και η δαπάνη δημοσίευσης σε μία εφημερίδα του νομού βαρύνει τον ανάδοχο. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2247360311, fax: 2247360312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Μανώλης Πέντες, ηλεκτρ. δ/νση: manolis.pentes@1474.syzefxis.gov.gr 

Ο Αντιδήμαρχος

Κοκκώνης Ελευθέριος

Λήψη Αρχείων :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
Περίληψη διακήρυξης 2019  (pdf)

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο Δήμαρχος Πάτμου, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, που έχουν τις προϋποθέσεις, όπως υποβάλλουν προσφορά για την ανάληψη υπηρεσίας

Διακηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ακινήτου

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 17 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Επιτροπής (που έχει

Διακηρύξεις

Επαναλυπτική Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Ακινήτου στην Δημοτική Αγορά Σκάλας

ΕΠΑΝΑΛΥΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ στην Δημοτική Αγορά Σκάλας Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας