ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων και ανακύκλωσης
Δήμου Πάτμου για ένα έτος »και προϋπολογισμό 213.709,13 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 17%,
(καθαρή αξία 182.657,38 + ΦΠΑ 17% 31.051,75 €)

Ο Αντιδήμαρχος Πάτμου
Έχοντας υπόψη του

Τις με αριθμ.100 και 180/2016 (ΑΔΑ:6ΜΟΚΩΞΦ-Ε0Κ) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Πάτμου περί «Έγκρισης σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για ένα έτος και
της τεχνικής περιγραφής της» και την με αριθμό 110/2016 (ΑΔΑ: ΩΒΛΨΩΞΦ-ΣΘΒ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάτμου, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης,
Προκηρύσσει
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου, για τις υπηρεσίες,
«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» και
καλούμε τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την προς ανάθεση υπηρεσία με όσα
αναλυτικά αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης, να υποβάλουν προσφορά.
Ηλεκτρονικός Αρ. Διακήρυξης Διαγωνισμού: 27065
Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός μέσω της ειδικής πλατφόρμας www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Κριτήριο αξιολόγησης: Η οικονομικά χαμηλότερη προσφορά.
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 213.709,13 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 17%, (καθαρή αξία
182.657,38 + ΦΠΑ 17% 31.051,75 €)
Χρονική διάρκεια εργασίας: (12) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με δυνατότητα
παράτασης για ακόμη τρεις (3) μήνες
Αναθέτουσα αρχή:ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
Αντικείμενο και τόπος παροχής των υπηρεσιών: Οι υπηρεσίες αφορούν τον χειρωνακτικό ή μηχανικό
οδοκαθαρισμό των οδών και κοινοχρήστων χώρων, των παραλιών, νεκροταφείων, αφοδευτηρίων, το
πλύσιμο κάδων απορριμμάτων, το κλάδεμα δένδρων, στα νησιά Πάτμος και Αρκιοί, τις εργασίες
διαχείρισης ανακύκλωσης απορριμμάτων του Δήμου Πάτμου και ειδικότερα την οργάνωση, εποπτεία και
εφαρμογή του συστήματος ανακύκλωσης των αστικών απορριμμάτων με την αποκομιδή, διαλογή στην
πηγή με βάσει τις επιτάξεις της οδηγίας 98/2008 της Ε.Ε.
Κωδικοί CPV: 90610000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών,
90514000-3 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων
90918000-5 «Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων»
90900000-6 «Υπηρεσίες καθαρισμού Αφοδευτηρίων»
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
Χρηματοδότηση εργασιών:Τακτικά Έσοδα (Ανταποδοτικά τέλη)

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο τεύχος δημόσιων συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης: 5 Αυγούστου 2016.
Ημερομηνία εμφάνισης της διακήρυξης στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 05/08/2016
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:08/08/2016, ώρα 12:00:00
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:07/09/2016, ώρα 12:00:00
Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης:Έως και οκτώ (8)τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή των προσφορών.
Ημερομηνία και Ώρα αποσφράγισης Προσφορών: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 12:01:00
Τόπος κατάθεσης των Προσφορών:Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.promitheus.gov.gr,
ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στο Δήμο Πάτμου,

Ταχυδρομική Δ/νση: Δημαρχείο Πάτμου, Χώρα , Πάτμος , ΤΚ 85500 84600,
Υπεύθυνος υπάλληλος: Μανώλης Πέντες,
τηλ. 2247360311 Τηλεομοιοτυπία: 2247360312
Ηλεκτρ. Δ/νση:   manolis.pentes@1474.syzefxis.gov.gr

Πάτμος, 04-08-2016
Ο Αντιδήμαρχος Πάτμου
Μαραβέλιας Αντώνιος

Έγγραφα προς λήψη :   1)  Περίληψη διακήρυξης   2)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016-2017    3) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016-2017

Δείτε και αυτό

H Πάτμος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Οι δημότες και κάτοικοι που ενδιαφέρονται να καταθέσουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (Ρόδου) παρακαλούνται να απευθύνονται στο Τουριστικό Γραφείο του Δήμου Πάτμου, στην κα Βάλλα Ιωσηφίνα

H Πάτμος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας πινακίδων (σήμανσης και πληροφοριών).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 27 Φεβρουαρίου 2019 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1159 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ∆/νση: Χώρα Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ.: Αναστασία Γρύλλη Τηλέφ: 2247-3-60313 FAX: 2247-3-60312 Email: Εmail: grillian95@gmail.com. Θέµα:

Χρήσιμα

Ανακοίνωση για πρόσκληση προσωπικού διάρκειας 2 μηνών

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πάτμος  10 Ιουλίου 2018 NΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                   ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Aριθ.πρωτ: 4529 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης