Ορισμός Αντιδημάρχων

Απόφαση Αριθμ. 44

Ο Δήμαρχος Πάτμου
Έχοντας υπόψη:
1. Tο άρθρο 59 του Ν.3852/10, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Tο άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
3. Την υπ’ αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/29-2-2012 τ. Α΄) αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Πάτμου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 3.047 κατοίκους και επομένως μπορούν να οριστούν δύο(2) Αντιδήμαρχοι( άρθρο 59, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).
6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και εξυπηρέτησης των κατοίκων
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου (ΦΕΚ 2746/2-11-2011 τ.Β΄)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ

1.- Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πάτμου, με θητεία από 7/3/2017 μέχρι 31/8/2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:
Α. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΚΟΚΚΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του Ανδρέα και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την αναπλήρωσή του κατά τα διαστήματα της εκ του Δήμου απουσίας του
2. Την εποπτεία της λειτουργίας των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου , του Γραφείου Προγραμματισμού-Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Διαφάνειας.
3. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Σημαντήρη Ιωάννη.
4. Την οργάνωση και παρακολούθηση Εσόδων-Εξόδων
5. Τη σύνταξη, έλεγχο κι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού
6. Τη σύνταξη και έλεγχο απολογισμών
7. Την παρακολούθηση έκδοσης, εξόφλησης και υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών
8. Την παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης
9. Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Δήμου
10. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου
11. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
12. Την υπογραφή αποφάσεων ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών και των σχετικών συμβάσεων αυτών.
Β. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Δημάρχου.
2. Την εποπτεία λειτουργίας του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών- Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
3. Την εποπτεία θεμάτων περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής και διαχείρισης απορριμμάτων
4. Την εποπτεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
5. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από την Τεχνική Υπηρεσία
6. Την παρακολούθηση και ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης
7. Την εποπτεία, το σχεδιασμό και προγραμματισμό των βασικών έργων υποδομής, των τεχνικών έργων και των αναπλάσεων
8. Την εποπτεία και την ευθύνη ρυθμίσεων για την επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος και της στάθμευσης
9. Τη συνεργασία και το συντονισμό με αρμόδιους φορείς, συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων, για την ομαλή εκτέλεση έργων, ώστε να μην διαταράσσεται συνολικά η «εύρυθμη» λειτουργία του νησιού και παράλληλα να διαφυλάσσονται τα στοιχεία της παράδοσης και να τηρούνται οι αρχές της αισθητικής και οι κανόνες αρχιτεκτονικής.
10. Την εποπτεία για την καθαριότητα και την απορρύπανση όλων των περιοχών και συντήρηση των μηχανημάτων και εξοπλισμού καθαριότητας.
11. Την ευθύνη του συνεργείου άμεσης επέμβασης για τη συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
12. Την εποπτεία για το δημοτικό φωτισμό σε κοινόχρηστους χώρους και κτίρια
13. Την εποπτεία διανομής κοινοχρήστων χώρων στα καταστήματα.
Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Δ. Αν οι αντιδήμαρχοι απουσιάζουν ή κωλύονται, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο ίδιος ο δήμαρχος.
Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 (ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής) περ. 3ε και 3στ του Ν.4051/2012 και τα δεδομένα του Δήμου μας, αντιμισθίας δικαιούται ένας (1) Αντιδήμαρχος.
Ο Αντιδήμαρχος που κατά το διάστημα της θητείας του θα λαμβάνει αντιμισθία είναι ο κ. Σημαντήρης Ιωάννης .
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
ΚΟΙΝ: 1)Ενδιαφερόμενους
2)Υπηρεσίες Δήμου Πάτμου

Ο Δήμαρχος
Στόικος Γρηγόρης