Επαναληπτική Ανακοίνωση για Πρόσληψη καθαρίστριας -στη για το σχολικό συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου ΕΠΑΛ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΣΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ-ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάτμου, έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την τροπολογία με αριθμό 802/171/5-9-2013 Τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, Εσωτερικών, και Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων για καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας σε όλη τη χώρα».
3. Την με αριθμ. 139696/Δ4/01-10-2013 Απόφαση του Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Ορισμός του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ως αρμόδιου φορέα για τη σύναψη των συμβάσεων Μίσθωσης έργου με καθαριστές /στριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας σε όλη την επικράτεια”.
4. Την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016
5. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του 4452/2017
6. Την αριθμ 4/2017 προηγούμενη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου με 1 καθαρίστρια / καθαριστή για την έγκαιρη αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας:
α) του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου ΕΠΑΛ Πάτμου
για το σχολικό έτος 2017-2018.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου
καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή να έχουν άδεια παραμονής και εργασίας σε ισχύ.
3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
4. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
5. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πάτμου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.
6. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Η κατάταξη των υποψηφίων θα επικυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, των Διευθυντών του Σχολικού συγκροτήματος και των ενδιαφερομένων.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.
5. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.
6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
7. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
8. Απολυτήριο δημοτικού σχολείου, γυμνασίου η οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο βαθμίδας εκπαίδευσης.
9. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.
10. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
11. Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α.
12. Αριθμός τηλεφώνου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο κτίριο του Δήμου και στο Γραφείο της υπαλλήλου του Δήμου κ. Γρυλλάκη Σώζουσας, τηλ. 2247.3.60302, από την Τετάρτη 06-09-2017 έως την Παρασκευή 08-09-2017 στις 12:00 π.μ. Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως και την 30-06-2018 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάτμου, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην είσοδο του Σχολικού Συγκροτήματος, στο ΚΕΠ, στο κτίριο του Δήμου και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λήψη Αρχείου : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 2017-2018

Δείτε και αυτό

Χωρίς κατηγορία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ο Δήμος Πάτμου ανακοινώνει Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού και με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για την

Διακηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για της παραλίες

Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη του: 1) το άρθρο 72 παρ.1 περίπτ.ε του ν. 3852/10 2) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31

Διακηρύξεις

Δημόσια Γνωστοποίηση για πρόσληψη Ειδικών Συνεργατών (Ορθή Επανάληψη)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ            Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”