Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης καταστήματος Εμβ=13,25 τ.μ στην Δημοτική Αγορά Χώρας

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Επιτροπής (που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 4/2017 απόφαση του ΔΣ) για την μίσθωση ακινήτου στην Δημοτική Αγορά Χώρας εμβαδού 13,25 τ.μ. (όπως αυτό αποτυπώνεται στη συνημμένη κάτοψη ισογείου) για εμπορική χρήση Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από ώρα 12η μεσημβρινή έως 12.30 μεσημβρινή στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) μηνιαίως
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Α. Φυσικά πρόσωπα
1.- Δελτίο ταυτότητας
2.-Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
3.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ετησίου ορίου της αρχικής προσφοράς ήτοι ποσού εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με εγγυητική επιστολή (για την καλή εκτέλεση της μίσθωσης) αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το ποσό δύο (2) μισθωμάτων (το ποσό που προκύπτει από τη δημοπρασία). Μετά την δημοπρασία οι εγγυητικές επιστολές ή τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επιστρέφονται στους δικαιούχους και κρατούνται του αναδειχθησόμενου πλειοδότη.
4.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, στους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί.
5.- Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πάτμου (χορηγείται από την ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως).
6.- Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Β. Νομικά Πρόσωπα
1.-Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πάτμου (χορηγείται από την ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως).
2.-Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
3.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ετησίου ορίου της αρχικής προσφοράς ήτοι ποσού εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €)Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της μίσθωσης αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το ποσό δύο (2) μισθωμάτων (το ποσό που προκύπτει από τη δημοπρασία). Μετά την δημοπρασία οι εγγυητικές επιστολές ή τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επιστρέφονται στους δικαιούχους και κρατούνται του αναδειχθησόμενου πλειοδότη.
4.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, στους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί.
5.-Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
7.- Ενημερότητα ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Ρητά διακηρύσσεται στην παρούσα ότι σε περίπτωση προσφοράς ίσου ποσού από περισσότερους πλειοδότες επιφυλάσσεται το δικαίωμα προτίμησης στους πλειοδότες που έχουν εντοπιότητα είτε εκ καταγωγής τους είτε εκ μονίμου κατοικίας τους, η οποία και θα αξιολογηθεί υπέρ αυτών σε περίπτωση ισόποσης προσφοράς
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται πριν από την έναρξη της δημοπρασίας στην Επιτροπή η οποία μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό κάποιου αν κρίνει ότι:
α) Υπάρχει η έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού
β) Το μη αξιόχρεον που τυχόν θα έχει από βάσιμες πληροφορίες της και επειδή αυτά μπορούν να εμποδίσουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της μίσθωσης και να βλάψουν τον χαρακτήρα του Δημοτικού χώρου.
Για να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο του Δήμου, τηλ. 22473 60300

Αρχείο προς λήψη (pdf) : Διακήρυξη Δημοπρασίας καταστήματος 13,25 τ.μ. στη Δημοτική Αγορά Χώρας-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

 

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Οι δημότες και κάτοικοι που ενδιαφέρονται να καταθέσουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (Ρόδου) παρακαλούνται να απευθύνονται στο Τουριστικό Γραφείο του Δήμου Πάτμου, στην κα Βάλλα Ιωσηφίνα

Διακηρύξεις

Ανακοίνωση για πρόσληψη καθαριστριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2018-2019 & 2019-2020 Attachments ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2018-2019 & 2019-2020 (166 kB)

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΡΑΘΙ

Ο Δήμος Πάτμου διακυρήσσει Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με προϋπόθεση το προσφερόμενο σύστημα να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την προμήθεια συνδυασμένου