Διακήρυξη Δημοπρασίας για της παραλίες

Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας
Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΠΑΤΜΟΥ

Έχοντας υπόψη του: 1) το άρθρο 72 παρ.1 περίπτ.ε του ν. 3852/10
2) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31
3) το άρθρο 15 του Ν. 4467/17 (ΦΕΚ 56/13.04.2017 τεύχος Α’)
4) την ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’)
5) την ΚΥΑ ∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.05.2017 (ΦΕΚ 1970/07.06.2017 τεύχος Β’)
6) τις διατάξεις του Π∆ 270/81
7) Τις αριθµ. 17 και 21/2018 αποφάσεις του ∆Σ
8) Την αριθµ.36/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
9) Τα αριθµ. 1 έως 8/2018 πρακτικά της αρµόδιας επιτροπής για την οριοθέτηση των τµηµάτων 10) Τα σχετικά σχεδιαγράµµατα και τους ορθοφωτοχάρτες όπως αποτυπώνονται κάτωθι και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης και στα οποία ενδέχεται να τροποποιηθούν οι συντεταγµένες Προκηρύσσει την δια δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού, δηµοπρασία, φανερή και προφορική για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας µε σύναψη µισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων και θαλάσσιων µέσων αναψυχής για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µέχρι 31-12-2018 ως εξής:
ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (αφορά το διάστηµα από την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µέχρι της 31-12-2018)
ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 18€/Τ.Μ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΑ ΠΑΓΙΟ 1.500€ + 18€/Τ.Μ δηλ.
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΑ ΠΑΓΙΟ 750€ + 18€/Τ.Μ δηλ.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για κάθε τµήµα η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χώρας ως εξής:

5 Μαρτίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα
1) Για το Α’ τµήµα παραλίας Κάµπου εµβαδού 400 τ.µ. .(µήκος35,30 πλάτος12,50 ή 9) για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή
2)Για το Β’ τµήµα παραλίας Κάµπου εµβαδού 30 τ.µ. .(µήκος 5,00 πλάτος 6,00) για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής από ώρα 11η πρωινή έως 11.30 πρωινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή
3)Για το Γ’ τµήµα παραλίας Κάµπου εµβαδού 500 τ.µ . .(µήκος 56,00 πλάτος 9,00) για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 12η µεσηµβρινή έως 12.30 µεσηµβρινή Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η µεσηµβρινή
6 Μαρτίου 2018, ηµέρα Τρίτη
1)Για το Α’ τµήµα παραλίας Αγριολιβάδι εµβαδού 400 τµ. (µήκος 44,44 πλάτος 9,00 ) για την τοποθέτηση 2 οµπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή
2)Για το Β’ τµήµα παραλίας Αγριολιβάδι εµβαδού 400 τµ. (µήκος 44,44 πλάτος 9,00) για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 11.00 η πρωινή έως 11.30 πρωινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή και
3)Για το Γ’ τµήµα παραλίας Αγριολιβάδι εµβαδού 30 τ.µ. (µήκος 5,00 πλάτος 6,00 ) για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής από ώρα 12η µεσηµβρινή έως 12.30 µεσηµβρινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η µεσηµβρινή.
8 Μαρτίου 2018, ηµέρα Πέµπτη
1)Για το Α’ τµήµα παραλίας Πέτρας εµβαδού 30 τ.µ . (µήκος 5,00 πλάτος 6,00 ) για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής από ώρα 10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή και
2)Για το Β’ τµήµα παραλίας Πέτρας εµβαδού 500 τ.µ. (µήκος 62,50 πλάτος 8,00 ) για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 11η πρωινή έως 11.30 στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην επιτροπή του διαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα δηµοπρασίας, υπογράφονται, καταγράφονται, ελέγχονται και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα των εγγράφων δίνεται το δικαίωµα συµµετοχής στην δηµοπρασία η οποία θα ξεκινήσει στην καθορισµένη ώρα από τον ∆ήµαρχο Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δηµοπρασίας, πριν της έναρξη του διαγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες ∆ικαιολογητικά συµµετοχής Για να γίνει κάποιος δεκτός στη ∆ηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά :

1. Εγγυητική επιστολή ύψους 10% του οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για τους χώρους που δηµοπρατούνται για την τοποθέτηση οµπρελών και καθώς και για την τοποθέτηση θαλασσίων µέσων αναψυχής , µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής για τον διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού να αναφέρουν τη θέση (πόστο) για το οποίο θα χρησιµοποιηθούν.
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το ∆ήµο Πάτµου και θα αναγράφεται: α) η ηµεροµηνία έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθµός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση διακήρυξης και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη διενέργειας του διαγωνισµού). Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαίρεσης και διήζησης και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταθέσει απροφάσιστα µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή µέρος ή σύνολο της εγγύησης.
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισµού, να αναφέρει τα ακριβή στοιχεία της θέσης χώρου που ζητείται προς παραχώρηση µέσω της διαδικασίας δηµοπράτησης.

2.Βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο Πάτµου σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)

3.Φορολογική Ενηµερότητα για χρέη προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

4.Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να µισθώσουν χώρο για την εκµετάλλευση θαλασσίων µέσων αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρηµένου από την αρµόδια Λιµενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισµού Λιµένων αρ. 60.

5.Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

6.Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ. Για κάθε δηµοπρατούµενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.

Η δηµοπρασία θα επαναληφθεί µετά από επτά ηµέρες από την παραπάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία δηµοπράτησης του κάθε τµήµατος, για το οποίο η δηµοπρασία απέβη άγονη και συγκεκριµένα .
12 Μαρτίου 2018 , ηµέρα ∆ευτέρα
1) Για το Α’ τµήµα παραλίας Κάµπου εµβαδού 400 τ.µ. .(µήκος35,30 πλάτος12,50 ή 9) για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή
2)Για το Β’ τµήµα παραλίας Κάµπου εµβαδού 30 τ.µ. .(µήκος 5,00 πλάτος 6,00) για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής από ώρα 11η πρωινή έως 11.30 πρωινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή
3)Για το Γ’ τµήµα παραλίας Κάµπου εµβαδού 500 τ.µ . .(µήκος 56,00 πλάτος 9,00) για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 12η µεσηµβρινή έως 12.30 µεσηµβρινή Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η µεσηµβρινή
13 Μαρτίου 2018 , ηµέρα Τρίτη

1)Για το Α’ τµήµα παραλίας Αγριολιβάδι εµβαδού 400 τµ. (µήκος 44,44 πλάτος 9,00 ) για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή
2)Για το Β’ τµήµα παραλίας Αγριολιβάδι εµβαδού 400 τµ. (µήκος 44,44 πλάτος 9,00) για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 11η πρωινή έως 11.30 πρωινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή
3)Για το Γ’ τµήµα παραλίας Αγριολιβάδι εµβαδού 30 τ.µ. (µήκος 5,00 πλάτος 6,00 ) για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής από ώρα 12η µεσηµβρινή έως 12.30 µεσηµβρινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η µεσηµβρινή
15 Μαρτίου 2018 , ηµέρα Πέµπτη

1)Για το Α’ τµήµα παραλίας Πέτρας εµβαδού 30 τ.µ . (µήκος 5,00 πλάτος 6,00 ) για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής από ώρα 10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή και
2)Για το Β’ τµήµα παραλίας Πέτρας εµβαδού 500 τ.µ. (µήκος 62,50 πλάτος 8,00 ) για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 11η πρωινή έως 11.30 στο ∆ηµαρχείο στη Χώρα Πάτµου. Τελευταία προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται τις κατά τις; Εργάσιµες ηµέρες και ώρες
από τα γραφεία του ∆ήµου µας Τηλέφωνο 2247360300.

Λήψη αρχείου (pdf) : Περίληψη διακήρυξης για δημοπράτηση τμημάτων παραλιών 2018

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Επαναλυπτική Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Ακινήτου στην Δημοτική Αγορά Σκάλας

ΕΠΑΝΑΛΥΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ στην Δημοτική Αγορά Σκάλας Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας

Διακηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο Δήμαρχος Πάτμου, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, που έχουν τις προϋποθέσεις, όπως υποβάλλουν προσφορά για την ανάληψη υπηρεσίας

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΙΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΊΣΘΩΣΗ ΕΚΤΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΙΜΑ Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει την διεξαγωγή προφορικών πλειοδοτικών φανερών δημοπρασιών, σύμφωνα με την αριθμ. 212/2016 ΑΔΣ στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας ενώπιον της Επιτροπής (που