Διακήρυξη Δημοπρασίας Ακινήτου

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 17 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Επιτροπής (που έχει ορισθεί με την αριθμ 4/2018 απόφαση του ΔΣ ) για την μίσθωση ακινήτου  κείμενο στον οικισμό Χώρας δίπλα στο σταθμό αυτοκινήτων με ΚΑΕΚ 100600315003 συνολικού εμβαδού 507,80 τ.μ ιδιοκτησίας Δήμου Πάτμου όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα και περιλαμβάνει ισόγειο κτίριο καταστήματος επιφάνειας 83 τ.μ , αυλειο χώρο επιφάνειας 95 τ.μ για χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  μαζικής εστίασης με λειτουργία τουλάχιστον δέκα μηνών κατ έτος .

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από ώρα 12:30 μεσημβρινή έως 13:00 μεσημβρινή στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των οχτακοσίων ευρώ (800 € ) μηνιαίως. 

Λήψη Διακήρυξης  (pdf) : Διακήρυξη Δημοπρασίας ΓΑΛΑΞΙΑ 2018

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (Νο3) στη Δημοτική Αγορά Σκάλας Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 2α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα

Διακηρύξεις

Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Ακινήτου (Γαλαξίας)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Στον οικισμό Χώρας        Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 6η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για της παραλίες

Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη του: 1) το άρθρο 72 παρ.1 περίπτ.ε του ν. 3852/10 2) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31